„Идеи за акција“ на Д-р Ѓорѓија Петкоски

Во рамките на Школата за млади лидери се организираше работилница „Идеи за акција“ каде учесниците под менторство на Д-р Ѓорѓија Петкоски, професор на Вартон Школата при Универзитетот од Пенсилванија, развиваа идеи за оддржлив развој во области опфатени со целите за оддржлив развој и агендата пост-2015 на ООН.

Темите кои се опфатени се од областа на животната средина, загадување, енергија, земјоделство и вода, финасирање за развој, имотни права, инфраструктура, образование, здравство, креирање работни места.

Предизвиците и решенијата до кои ќе дојдaт ќе бидат презентирани пред претседателот Иванов, а истите ќе бидат развиени во проектни апликации за глобалната иницијатива „Идеи за акција“ на Светската Банка и Вортон Школата при Универзитетот во Пенсилванија, која има за цел да изгради платформа каде млади луѓе од целиот свет ќе предложуваат решенија за постигнување на оддржлив развој во критични области во нивната локална заедница или регион.

————————————————————————————————–

The Ivanov School for Young Leaders included the workshop “Ideas for Action”, where the participants developed ideas for sustainable development in areas covered by the goals and the Agenda Post-2015 of the UN. The workshop was conducted under the mentorship of Dr. Gjorgija Petkoski, professor at the Wharton School within the University of Pennsylvania.

The topics include everything from the environment, pollution, energy, agriculture, water, development finance, property rights, infrastructure, education, health, to job creation.

The chosen ideas and prospective solutions will be presented to President Ivanov, and they will be developed into project applications for “Ideas for Action” global initiative by the World Bank and the Wharton School within the University of Pennsylvania. This project aims to build a platform where young people from around the world can propose solutions for achieving sustainable development in critical areas in their local community or region.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *